ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ่อพระอินทร์เป็นที่เรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร พรมอ่อน นายชู อำพันรัตน์ นายเงิน แก้วนก ในวันเปิดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ์ ปลัดกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบ่อพระอินทร์ ตำบลหนองบัว มีนายอนงค์ จันทรัศมี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชั้ว ม่วงกรุง เป็นครูใหญ่ ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2512 นายสุข นางส้มลิ้ม ดีพันธ์ บริจาคที่ดินให้โรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เป็นที่ดิน 2 ไร่ 68 ตารางวา

       ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง เป็นเงิน 155,000 บาท เป็นอาคาร แบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2515 และมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2515 ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดบ่อพระอินทร์มาเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2516 ทำการเปิดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ นายพิพัฒน์ สุวัฒน์วิทตยากร นายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญเกิด วงษ์ดี ศึกษาธิการอำเภอบ้านหมอ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีข้าราชการครู 3 คน

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล มาดำรงตำแหน่งครู ขณะนั้นมีข้าราชการ ครู รวม 4 คน

       วันที่ 2 มิถุนายน 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้ง นายธีรพงษ์ หลาบคำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ต่อมา นายธีรพงษ์ หลาบคำ ได้เปิดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีนักเรียน 35 คน และได้จ้างนางสาวชูศรี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเป็นครูจ้างสอน ต่อมาห้องเรียนคับแคบจึงได้ขอความร่วมมือจากคณะลูกเสือชาวบ้าน รุ่น 760 อำเภอบ้านหมอ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 1 ห้อง มูลค่า 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจ้างครู เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง

       วันที่ 5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอบ้านหมอได้จัดสร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร สูง 12 เมตร มูลค่า 12,000 บาท

       ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 20 คน อบจ.สระบุรี ได้แต่งตั้ง นางสาวกาญจนา โชคสมัย มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       พ.ศ.2521 อบจ.สระบุรี ได้บรรจุแต่งตั้งนายสถาพร จำรัสพงษ์ รวมมีครู 6 คน มีนักเรียนชั้น ป.6 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2521 จำนวน 14 คน

       พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณ จำนวน 130,000 บาทเพื่อต่อเติมชั้นล่างจำนวน 3 ห้องเรียนและสร้างส้วมแบบอนามัยชนิดนั่งยอง 5 ที่งบประมาณ 20,000 บาท

       พ.ศ.2523 อบจ.สระบุรี ได้บรรจุแต่งตั้งนางสาวอุมาพร วชิรศักดิ์ชัย และนางสาววิจิตรา นรสิงห์ นายประสบศิลป์ ตันติโภคา มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       วันที่1พฤษภาคม 2523 นายดำริ เกตุมณี ได้ย้ายมาจากหมวดการศึกษา อำเภอแก่งคอย มาดำรงตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       พ.ศ.2526 สปช.ได้มีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน นางสาวมาลี สมเสี่ยงไปโรงเรียนวัดโพธิ์เอน และนางสุนทรี ตันสิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

       พ.ศ.2527 นางสาวอุมาภรณ์ วชิรศักดิ์ชัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสร่างโศก และย้ายนางบุญธรรม วรพันธ์ จากสปอ.แก่งคอย มาแทน

       พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ.สปช.206/26 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก นายสถาพร จำรัสพงษ์ ไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนวัดซับน้อยใต้ สปอ.มวกเหล็ก

       พ.ศ.2529 นายประสบศิลป์ คันติโภคา ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเขาดิน สปอ.เสาไห้ สปจ.สระบุรี นางภรณี ดอกลำเจียกมาช่วยราชการ มาจากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

       พ.ศ.2530 นางนฤมล เข็มมา มาดำรงตำแหน่งครู ย้ายมาจาก สปอ.แก่งคอย สปจ.สระบุรี นางภรณี ดอกลำเจียก ย้ายไป สปอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี นางสาวปราณี ตลับเงิน ย้ายมาแทน จาก สปอ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

       พ.ศ.2531 นายสมชาย จันทร์สวน ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งนักการภารโรง

       พ.ศ.2533 สปจ.สระบุรี ได้แต่งตั้ง นางศศินันท์ กาญจนอุดมการณ์ มาดำรงตำแหน่งแทน นางนิภาเกิดฤทธิ์ ซึ่งย้ายไป สปอ.หนองโดน สปจ.สระบุรี และในปีเดียวกัน นายบุญช่วย อ่วมประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักการภารโรงแทน นายสมชาย จันทร์สวนที่ได้ลาออกไป

       วันที่ 11 ตุลาคม 2536 นางนฤมล เข็มมา ย้ายสับเปลี่ยนกับ นางสุพรรณี วงศ์สุวรรณ

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2537 นายสุชิน จินานุรักษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       วันที่ 2 มิถุนายน 2538 นางสาวปราณี ตลับเงิน ลาป่วย และเสียชีวิต 6 มิถุนายน 2538

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 นางเรณู กองสาสน มาช่วยราชการ

       วันที่ 1 ธันวาคม 2538 นายจุลจักร เพชรแหวน ย้ายมาจาก สปอ.มวกเหล็ก สปจ.สระบุรี

       วันที่ 18 เมษายน 2539 สปอ.บ้านหมอ สปจ.สระบุรี ได้ตัดโอนตำแหน่งนางเรณู กองสาสน มาตำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน อนุบาล 3 ขวบ มีนักเรียน 11 คน

       วันที่29 พฤษภาคม 2541 นายดำริห์ เกตุมณี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นางยุพิน สุขสถาน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

       วันที่ 30 กันยายน 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16210 บาทเพื่อก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541

       วันที่ 3 เมษายน 2543 นางสุนทรี ตันสิน และนางบุญธรรม วรพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

       วันที่ 15 สิงหาคม 2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,500 บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26

       วันที่ 25 ธันวาคม 2545 นางสุพรรณี วงศ์สุวรรณ ย้ายไปโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) และนางเรณู กองสาสน ย้ายไปโรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สปอ.บ้านหมอ สปจ.สระบุรี

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 นางวรุฬรัตน์ จันทร์สนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายสุชิน จินานุรักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเขาดิน สปอ.หนองแซง สปจ.สระบุรี

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 นายพิชัย ฟักเนียม ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ แทนนางวรุฬรัตน์ จันทร์สนาม

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 นายพิชัยฟักเนียม ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

       วันที่ 20 มิถุนายน 2548 นายพิบูล ธรรมวิจารณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       วันที่ 1 ตุลาคม 2548 นายพิบูล ธรรมวิจารณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้ส่งพระภิกษุ 2 รูป มาช่วยสอน พระมหาโอทิส อิสสรทตโต (ต๊อป ทุมอุบล) ภูมิลำเนา บ้านโดนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วุฒิ น.ธ.เอก/ปธ3/ปวค/พธ.พ. และ พระภิกษุยุทธนา ปัญญาทีโป (อุทัยแพน) ภูมิลำเนา 56 บ้านโคกขา ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิ น.ธ.เอก/ปวค/พธ.บ.

       วันที่ 1 ตุลาคม 2550 นายจุลจักร เพชรแหวน เกษียณ อายุราชการ

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 นายชุมพลดอกจันทร์ นายกองค์การบริหารสวนตำบลสร่างโศก ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 88,500 บาท

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 พระมหาพงษ์เจริญ สุจิณโณ (เชื้อตาโคตร) ภูมิลำเนา 36 หมู่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วุฒิ น.ธ.เอก/ปวค/พธ.บ. ได้มาทำการสอนโดยสับเปลี่ยนกับ พระยุทธนาปัญญาทีโป

       วันที่ 12 มิถุนายน 2551 นายพิบูล ธรรมวิจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

       วันที่ 13 มิถุนายน 2551 นายดำริห์ เกตุมณี ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 39 คน มีข้าราชการครู 1 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 1 คน 

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งนางจันทร์เพ็ญ โพธิ ให้มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาล รวมขณะนั้นมีข้าราขการครู จำนวน 2 คน

       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 นายสุชาติ เตหลิ่ม มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนวัดหนองตาเคี้ยง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

       กุมภาพันธ์ 2553 นางสาววรรณภา เงินพุ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ย้ายมาจาก โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 2 แทนนายดำริห์ เกตุมณี ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 รวมขณะนั้น มีข้าราชการครู 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน ครูจ้างสอนโดยดำเนินการจ้างโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน
มีนาคม 2553 นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู คศ.2 ย้ายมาจากโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

       วันที่ 4 กันยายน 2553 จำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ห้องเรียนที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชาวบ้านบ่อพระอินทร์จึงได้ทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการสร้างอาคารให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาล

       วันที่ 1 ตุลาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ได้จัดสรรตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาให้อีก 1 ตำแหน่ง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 64 คน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาเป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

       ตุลาคม 2553 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ได้ร่วมกันสร้างอาคารอนุบาล บ่อพระอินทร์ร่วมใจ จากเงินทอดผ้าป่า จำนวน 470,000 บาท โดยการนำของนายสุชาติ เตหลิ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันทร์เพ็ญ โพธิ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นางสุวรรณ เอี่ยมสะอาด ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้ามาเรียนที่อาคารบ่อพระอินทร์ร่วมใจ

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนบ่อพระอินทร์รวมใจ นายบุญส่ง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนมอบ ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

       วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และคณะครูในโรงเรียนโดยมีนายสุชาติ เตหลิ่ม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันทร์เพ็ญ โพธิ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นางสุวรรณ เอี่ยมสะอาด คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดหาที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 79.5 ตาราง รวมเป็นที่ดิน 7 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นางสุวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นางพัชนี โอษาติมากุล ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3 โดยย้ายมาจากโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

       สิงหาคม 2555 ถมดินพื้นที่ 5 ไร่ 79.5ตารางวา จากเงินงบประมาณ 980,000 บาท และเงินบริจาค จนแล้วเสร็จ

       ตุลาคม 2556 นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร ขอโอนย้ายไปสังกัด อบจ.พิษณุโลก

       ธันวาคม 2556 นางสาวบุญนิสา ไผ่ตาด ย้ายมาแทน นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร

       กรกฎาคม 2557 โรงเรียนได้รับผลการประเมินภายนอก จาก สมศ.ผลการประเมินระดับปฐมวัย ได้รับการรับรองระดับดีมาก ผ่านการรับรอง ผลการประเมินระดับประถมศึกษา ได้รับการรับรองระดับดีมาก ผ่านการรับรอง

       วันที่ 30 กันยายน 2557 นายสุชาติ เตหลิ่ม ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง ก็เกษียณอายุราชการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ใต้ถุ่นโล่ง ดำเนินการสร้างเสร็จส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

       พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชัยปัญญา ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ วันที่ 10 มีนาคม 2558 และในปีเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และรับย้าย นางขนิษฐา การะเกตุ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 จากโรงเรียนวัดตะโก้สูง (เหรียญอุปถัมภ์) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทน นางจันทร์เพ็ญ โพธิ ครูค.ศ.3 ซึ่งย้ายไปโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

       พ.ศ. 2560 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแต่งตั้งนางสาววรรณภา เงินพุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ อันดับที่ 1 และนางอรอุมา นอกกลาง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ อันดับที่ 2

       วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

       วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ได้รับแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

       วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการขึันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ แทนนางดริญญา ชัยปัญญา ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

       สิงหาคม 2563 นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้บรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และได้สรรหานายชัยพร ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างแทน

       ธันวาคม 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่งฐานรากตอกเข็ม ยาว 120 เมตร จำนวนเงิน 398,000 บาท และซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 จำนวนเงิน 79,992 บาท

       พฤศจิกายน 2564 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ และถมดินหน้าโรงเรียนยาว 240 เมตร จำนวนเงิน 666,000 บาท

       มีนาคม 2565 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวอาภัทสรณ์ เปียทอง ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์  วิชาเอกสังคมศึกษา แทนตำแหน่งนางสาวกนกวรรณ แทนทอง ที่ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน 129  คน ขยับเป็นโรงเรียนขนาดกลางครั้งแรก นับตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา