ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ่อพระอินทร์เป็นที่เรียนโดยการริเริ่มของนายสมพร  พรมอ่อน นายชู อำพันรัตน์ นายเงิน แก้วนก ในวันเปิดทำการสอน นายเกลื่อน คชาพงษ์ ปลัดกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบ่อพระอินทร์ ตำบลหนองบัว มีนายอนงค์ จันทรัศมี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และคณะครูในโรงเรียน โดยมีนายชั้ว ม่วงกรุง เป็นครูใหญ่ ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,900 บาท จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2512 นายสุข นางส้มลิ้ม ดีพันธ์ บริจาคที่ดินให้โรงเรียนอีก 2 งาน 68 ตารางวา รวม เป็นที่ดิน 2 ไร่ 68 ตารางวา

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง เป็นเงิน 155,000 บาท เป็นอาคาร แบบ ป.1 ข. ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2515 และมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2515 ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดบ่อพระอินทร์มาเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2516 ทำการเปิดอาคารเรียน มีนายสวิง บุญกุศล ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ นายพิพัฒน์ สุวัฒน์วิทตยากร นายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญเกิด วงษ์ดี ศึกษาธิการอำเภอบ้านหมอ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีข้าราชการครู 3 คน

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้งนางสาวยุพา เลิศสมผล มาดำรงตำแหน่งครู ขณะนั้นมีข้าราชการ ครู รวม 4 คน

            วันที่ 2 มิถุนายน 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้ง นายธีรพงษ์ หลาบคำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีแทนนายสวิง บุญกุศล ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)ต่อมา นายธีรพงษ์ หลาบคำ ได้เปิดทดลองสอนชั้นเด็กเล็กขึ้น โดยดำเนินการในการรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีนักเรียน 35 คน และได้จ้างนางสาวชูศรี พูลเขตกรม วุฒิ ม.ศ. 3 มาเป็นครูจ้างสอน ต่อมาห้องเรียนคับแคบจึงได้ขอความร่วมมือจากคณะลูกเสือชาวบ้าน รุ่น 760 อำเภอบ้านหมอ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 1 ห้อง มูลค่า 12,000 บาท จนถึง พ.ศ.2520 จึงเลิกจ้างครู เนื่องจากเด็กมีจำนวนลดลง

            วันที่ 5 ธันวาคม 2519 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการราชสักการะ คณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอบ้านหมอได้จัดสร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร สูง 12 เมตร มูลค่า 21,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2551 ขณะนั้นนายพิบูลย์ ธรรมวิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้แต่งตั้งนายดำริห์ เกตุมณี ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 39 คน มีข้าราชการครู 1 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก 1 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นางจันทร์เพ็ญ โพธิ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาล รวมขณะนั้นมีข้าราขการครู จำนวน 2 คน

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 นายสุชาติ เตหลิ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ่อพระอินทร์ และเดือนมกราคม 2553 นายดำริห์ เกตุมณี ได้เสียชีวิต เดือนมีนาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการครูมาให้อีกรวมขณะนั้น มีข้าราชการครู 3 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน ครูจ้างสอนโดยดำเนินการจ้างโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน

            วันที่ 1 ตุลาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ได้จัดสรรตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาให้อีก 1 ตำแหน่ง ขณะนั้น จึงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 9 คน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 64 คน ในช่วงนี้ถือว่าโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาเป็นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

            ต่อมาจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ห้องเรียนที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 4 กันยายน 2553 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์จึงได้ทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ในการสร้างอาคารให้กับ นักเรียนชั้นอนุบาล ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทำพิธีรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 นายบุญส่ง เกิดหลำ สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนมอบ ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ และนายสุชาติ เตหลิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งอาคารนี้มีชื่อว่า อาคารบ่อพระอินทร์รวมใจ มีมูลค่า 470,000 บาท

            วันที่ 5 กันยายน 2554 ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และคณะครูในโรงเรียนโดยมีนายสุชาติ เตหลิ่ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกันจัดหาที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 69.5 ตาราง รวมเป็นที่ดิน 7 ไร่ 1 งาน 7.5 ตารางวา และ ท่านผู้อำนวยการสุชาติ เตหลิ่ม ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ก็เกษียณอายุราชการ

            วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

            พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณ 1,934,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26     ใต้ถุ่นโล่ง ดำเนินการสร้างเสร็จส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

            พ.ศ. 2558 นางดริญญา ชัยปัญญา  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ วันที่ 10มีนาคม 2558 และในปีเดียวกัน นางอรอุมา นอกกลาง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และรับย้าย นางขนิษฐา การะเกตุ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 จากโรงเรียนวัดตะโก้สูง (เหรียญอุปถัมภ์) ตำบลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แทน นางจันทร์เพ็ญ โพธิ ครูค.ศ.3 ซึ่งย้ายไปโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

                 พ.ศ. 2560 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

                 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) จึงแต่งตั้งนางสาววรรณภา เงินพุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์   อันดับที่  1 และนางอรอุมา นอกกลาง ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ อันดับที่ 2

                 วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

                 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ได้รับแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.