ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายชั้ว ม่วงกรุง

ครูใหญ่

2512-2515

นายสวิง บุญกุศล

ครูใหญ่

2515-2518

นายธีรพงษ์ หลาบคำ

ครูใหญ่ตรี

2518-

นายพิบูลย์ ธรรมวิจารณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

-2551

นายดำริห์ เกตุมณี

รักษาการแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2551-2552

นายสุชาติ เตหลิ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2552-2557

นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2557-2561

นางสาววรรณภา เงินพุ่ม

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2561-2562

นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2562-ปัจจุบัน