ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ครูท้องถิ่น ปก 2562

ปีการศึกษา 2562


พระอาจารย์ปิยะพงษ์  โกวิโท
พระสอนศีลธรรม (วัดสาระภี)

นางสาวศศิธร  สุคันธจันทร์ (ครูหวิว)
นักศึกษาฝึกงาน

นางสาววีรยา  ศรีคำ (ครูป่าน)
นักศึกษาฝึกงาน