สารสนเทศ ปก 2564

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แผนปฏิบัติการ2564_organized

ผลงานวิชาการ
รายงานการนิเทศภายภายใต้ BOPRAIN Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ปีการศึกษา 2563

รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์รวมปก

ผลงานวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ปีการศึกษา 2562

วิจัยยุทธกิจfullOK

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รอบที่ 4

สมศรอบ4ฉบับจริง