เป้าหมาย

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา นารานํ รตนํ หมายถึงปัญญา เป็นรัตนะของเยาวชน


คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนเด่น สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักสะอาด มารยาทดี สามัคคี มีคุณธรรม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน


สีประจำโรงเรียน

ขาว-เขียว

ขาว หมายถึง ความดีงาม

เขียว หมายถึง ปัญญาที่บริสุทธิ์


วิสัยทัศน์โรงเรียน

      ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา พัฒนางานด้วยวัฒนธรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนเก่ง มีคุณภาพ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยความปลอดภัย ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนการศึกษาด้วย DT (Digital Technology) มีทักษะอาชีพอย่างเหมาะสม มีค่านิยมวิถีประชาธิปไตย รู้จักใช้เหตุใช้ผล ชุมชนร่วมใจร่วมพัฒนาด้วยความสามัคคี นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เป็นที่ศรัทธาของชุมชน


พันธกิจ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย
2. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้มีค่านิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รักความเป็นไทย
4. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เก่ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
6. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รู้จักใช้เหตุใช้ผล
7. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียน ให้มีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะอาชีพ
8. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการในการแข่งขันและเข้าประกวด
9. เสริมสร้าง และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
10. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัดกระบวนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการบูรณาการ เน้นการคิดวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ประยุกต์การใช้สื่อที่เหมาะสม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
11. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
12. เตรียมพร้อม และป้องกัน ให้โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยต่างๆ
13. พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดสภาพ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาโรงเรียนให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
14. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็ง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
15. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และสร้างภาคีเครือข่าย  ยึดคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมใจร่วมพัฒนาด้วยความสามัคคี


ค่านิยม

นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เป็นที่ศรัทธาของชุมชน

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่าย และชุมชน