เป้าหมาย

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา นารานํ รตนํ หมายถึงปัญญา เป็นรัตนะของเยาวชน


คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนเด่น สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สามัคคี เป็นบุรุษ และสตรีที่สง่างาม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทดี มีวินัย น้ำใจงาม


สีประจำโรงเรียน

ขาว-เขียว

ขาว หมายถึง ความดีงาม

เขียว หมายถึง ปัญญาที่บริสุทธิ์


วิสัยทัศน์โรงเรียน

ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน พากเพียรสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนการศึกษาด้วย ICT พัฒนาให้ผู้เรียนเก่ง มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนาด้วยความสามัคคี โรงเรียนดี เป็นที่ศรัทธาของชุมชน


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะอาชีพ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. จัดกระบวนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการบูรณาการ เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ประยุกต์การใช้สื่อที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรม วัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

5. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่เน้นหลักธรรมมาภิบาล

6. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

7. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และสร้างภาคีเครือข่าย ยึดคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยยึดนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ การใช้เทคโนโลยี ICT แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยในการระดมทุนในการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต