สารสนเทศ ปก 2563

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563

SARบ่อพระอินทร์63_organized

ประกาศมาตรฐาน และกำหนดค่าเป้าหมาย 2563

ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย2563

ระเบียบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน พ.ศ.2563

ระเบียบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ว่าด้วยการพัฒนาวินัยนักเรียน63_organized

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา-2563_organized

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

แผน4ปี_organized

คู่มือการบริหารงานสถานศึกษา

คู่มือการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์_organized

หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ พุทธศักราช 2564

หลักสูตรโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์-พุทธศักราช-2564ปฐมวัย

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ พุทธศักราช 2564

หลักสูตรโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์-พุทธศักราช-2564

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

สุขพละ

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคม

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศิลปะ

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโน

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

เอกสารประกอบหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพ

ระเบียบวัดผลและประเมินผล พ.ศ.2564

ระเบียบวัดผลประเมินผล64