คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายสำเนาว์  อภิพงษ์   ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายอำพล   ทรัพย์ที่พึ่ง กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นางอารีย์  หมูเต๊ะ กรรมการ(ตัวแทนผู้ปกครอง)
นายสุทิน   ชาวไทย กรรมการ(ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสมทรง   นาคมา  กรรมการ(ตัวแทนชุมชน)
พระสมประเสริฐ  กิตติฐาโน กรรมการ(ผู้แทนพระภิกษุ)
นางประณีต  สิงห์เถื่อน กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ(ผู้แทนครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ