ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษานำโดยผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุม เรื่อง การเตรียมสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ทำลังจะหมดวาระ และปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมงานทำบุญ ทอดผ้าป่าโรงเรียนประจำปี 2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหาทุนจ้างครูอัตราจ้างและพัฒนาโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป