วันครู63

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมงานวันครูของ อำเภอบ้านหมอ ประจำปี 2563 โดยมีคุณครูของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีศรีสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถจนได้รับการเชิดชูเกียรติด้วย