วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลตำบลสร่างโศก

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสร่างโศกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีเด็กๆ จากหลายๆ โรงเรียนในพื้นที่ และเด็กๆ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนเตีรยมอนุบาลโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพ คัดลายมือ และเขียนเรียงความ สมาชิกสภาเด็กของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ของน้องๆ เด็กๆ ในปี 2563 นี้