การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราชฎร์) โดยท่าน ศน.ปราณี คำแท้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *