นางขวัญชนก ม่วงทอง

นางขวัญชนก   ม่วงทอง  
พี่เลี้ยงอนุบาล (โรงเรียน)  
มัธยมปลาย