นายบุญช่วย อ่วมประเสริฐ

นายบุญช่วย  อ่วมประเสริฐ  
ช่างไฟฟ้า  (นักการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *