นายชัยพร ขวัญเมือง

นายชัยพร ขวัญเมือง
ครูอัตราจ้าง (โรงเรียน) 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์