สถาปนาลูกเสือ62

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ