อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

วันพฤหัสบดีที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ครูอรอุมา นอกกลาง และครูวรรณภา เงินพุ่ม เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ให้ถูกต้องต่อไป