กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

วันพฤหัสดบีที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ติดตามการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *