ค่ายธรรมะบำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 10 -พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน และนักเรียนได้รู้จัดการทำกิจกรรมอยู่ค่ายร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มบ้านหมอบูรพา ได้รับทั้งความรู้ คู่คุณธรรม และความสนุกสนานไปด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *