รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.62

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เดินขบวนเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *