เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกับชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์ เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยในขบวนประกอบด้วย คณะนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ขบวนกลองยาว อสม.บ้านบ่อพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในการลดละเลิกยาเสพติด ขจัดสิ้นให้หมดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *