นางขนิษฐา การะเกต

นางขนิษฐา  การะเกต 
ครู 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
เลขที่ตำแหน่ง 1210