ต้อนรับ ผอ.จารุเดช ลักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเสลา

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพาให้การต้อนรับ ผอ.จารุเดช ลักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเสลาในฐานะผู้อำนวยการใหม่ด้วยความยินดียิ่ง