ต้อนรับ ผอ.นภาพร โคตมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงาม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพาให้การต้อนรับ ผอ.นภาพร โคตมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงามในฐานะผู้อำนวยการใหม่ด้วยความยินดียิ่ง