การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 ด้วยข้อสอบ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน