ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ครั้งที่ 1 /2564 ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563