เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก และนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็น ประธาน กปน. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก และนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 7 ณ สถานที่เลือกตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านบ่อพระอินทร์ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม