การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายชัยพร ขวัญเมือง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ