การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย /ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ต่อไป