ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ รับการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นางสาววรรณภาเงินพุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ และ ศน.ปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตการสอน และให้ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป