กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 11- เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มบ้านหมอบูรพา อำเภอบ้านหมอ โดยไปศึกษาการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม เรื่อง หุ่นยนต์ พลังงานแสงอาทิตย์ obec awards ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 และ ผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET ระดับประเทศ ติด 1 ใน 10 ของเขตพื้นที่ 11 ปีซ้อน ณ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ต่อไป