รพ.สต.สร่างโศกเข้าประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมใจ ศรีคง ผู้อำนวยการ รพ.สต. สร่างโศก เข้าประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับมีความความพร้อมสามารถเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้