ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนในรูปแบบใหม่ New normal ที่มีกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563