ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการบริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป