มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือแบบเรียนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563