ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการชี้แจงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มอบค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขอขอบคุณ คณะ อสม. หมู่ที่ 7 ตำบลสร่างโศก นำโดย รองฯ น้อย ที่ช่วยคัดกรอง ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นความสำคัญ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา