แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และพระอาจารย์ จากวัดสารภีให้การสนับสนุน ของรางวัลและขนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์