เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2563 เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนรู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป