ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำโดยผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสรุปกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประจำปี 2563 การคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ เนื่องจากหมดวาระลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป