เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 63

วันพฤหัสบดีที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอปากช่อง ร่วมกับ กลุ่มลูกเสือสามัญ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา เพื่อเป็นเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา 2562 ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานและได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนด้วย