วันครู63

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมงานวันครูของ อำเภอบ้านหมอ ประจำปี 2563 โดยมีคุณครูของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับรางวัล ครูดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีศรีสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถจนได้รับการเชิดชูเกียรติด้วย

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลตำบลสร่างโศก

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสร่างโศกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีเด็กๆ จากหลายๆ โรงเรียนในพื้นที่ และเด็กๆ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนเตีรยมอนุบาลโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพ คัดลายมือ และเขียนเรียงความ สมาชิกสภาเด็กของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ของน้องๆ เด็กๆ ในปี 2563 นี้

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีบริษัท นวโลหะไทย จำกัด นำจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันเด็กสัญจร และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย การจราจร โรงเรียนปลอดขยะ และการป้องกันอัคคีภัย มีผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มให้กับน้องๆ นักเรียน

Read more