อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)

วันพฤหัสบดีที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ครูอรอุมา นอกกลาง และครูวรรณภา เงินพุ่ม เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ให้ถูกต้องต่อไป

Read more

กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

วันพฤหัสดบีที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ติดตามการใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ดูงานโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการยุทธกิจ ถาวรเกษตร ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Read more

ดูงานโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการยุทธกิจ ถาวรเกษตร ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Read more

กิจกรรมรับเทียนจำนำพรรษา ของเทศบาลตำบลสร่างโศก ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมรับเทียนจำนำพรรษา ของเทศบาลตำบลสร่างโศก ในงานมีการประกวดริ้วขบวน และการแสดงของนักเรียน จากทุกโรงเรียนในตำบลสร่างโศก เป็นความร่วมมือของวัดบ่อพระอินทร์ ชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์ หมู่ที่ 7 และโรงเรียนแสดงถึงความรักสามัคคี ของคนในชุมชน ณ วัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี

Read more

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ่อพระอินทร์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อรพระอินทร์ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ่อพระอินทร์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

Read more

ค่ายธรรมะบำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 10 -พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดมะขามเรียง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน และนักเรียนได้รู้จัดการทำกิจกรรมอยู่ค่ายร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มบ้านหมอบูรพา ได้รับทั้งความรู้ คู่คุณธรรม และความสนุกสนานไปด้วยกัน

Read more

กีฬาเสมาสระบุรีเกมส์

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเสมาสระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง สพม.4 (เจ้าภาพ) สพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 2 ศธจ.สระบุรี อาชีวศึกษา กศน. รร.เอกชน และการศึกษาพิเศษ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

Read more

เด็กไทยไม่กินหวาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมเด็กไทยไม่กินหวานโรงอาหารอ่อนหวาน ผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการลดน้ำตาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรค

Read more