แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และพระอาจารย์ จากวัดสารภีให้การสนับสนุน ของรางวัลและขนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2563 เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนรู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

Read more

ส้วมสุขสันต์

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม big cleaning day ส้วมสุขสันต์ เพื่อให้สุขาของโรงเรียนมีความสมกับชื่อส้วมสุขสันต์

Read more

บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรม บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดบ่อพระอินทร์ โดยมี ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และผู้มีจิตศรัทธาจากต่างถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย

Read more