ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำโดยผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสรุปกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประจำปี 2563 การคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ เนื่องจากหมดวาระลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

Read more

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า โดยไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น ต้นกำเนิด ของชื่อ บ้านบ่อพระอินทร์ และการนำผักหวาน ผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร แสนอร่อย

Read more

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 63

วันพฤหัสบดีที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอปากช่อง ร่วมกับ กลุ่มลูกเสือสามัญ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา เพื่อเป็นเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา 2562 ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานและได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนด้วย

Read more

พัฒนานุกูลนิทัศน์ 63

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานุกูลนิทัศน์ 63 ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ในงานมีกิจกรรมเปิดบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงผลงาน และแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เล่นเกมชิงรางวัล ออกร้านของนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก หลายโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอเข้าร่วม และนักเรียนเก่งบ่อพระอินทร์สามารถแข่งขันได้รับรางวัลหลายรายการ

Read more

อบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

วันพุธที่ 12-ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครูวรรณภา เงินพุ่ม และครูกนกวรรณ แทนทอง เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ณ อาคารรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาติ และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และอำนาจหน้าที่ในการ ตรวจตราสอดส่องความประพฤติ ของนักเรียน

Read more

คณะกรรมการคุมสอบ การอ่าน (RT) ของสนามสอบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการคุมสอบ การอ่าน (RT) ของสนามสอบโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจในการเตรียมการสอบ การอ่านของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอบ้านหมอ และดอนพุด ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม

Read more

เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563 ณ วัดบ่อพระอินทร์ เพื่อสืบสานประเพณีโบราณอันดีงามของชาวพุทธ โดยมีพระสมประเสริฐ กิตติฐาโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ่อพระอินทร์เป็นผู้นำในการเวียนเทียนครั้งนี้

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมีเจตนารมณ์ 4 ข้อคือ 1) การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2) การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3) การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ 4) การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ

Read more