เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ

วันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ครูอรอุมา นอกกลาง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ 26 ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึง ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลัก แสดงถึงวัฒนธรรมไทย เป็นการจัดค่ายเข้าฐานและแต่งชุดไทย นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกพร้อมกัน

Read more

เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกับชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์ เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยในขบวนประกอบด้วย คณะนักเรียน ตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ขบวนกลองยาว อสม.บ้านบ่อพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในการลดละเลิกยาเสพติด ขจัดสิ้นให้หมดไป

Read more

ทำบุญวันพระ 8 ค่ำเดือน 7

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทำบุญ ณ วัดบ่อพระอินทร์ เนื่องในวันพระ 8 ค่ำเดือน 7 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ตามวิถีชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์

Read more

ฟังสวดอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ ของ ผอ.สมรัก ภูตันวงศ์

วันจันทร์ที่ 17 และพุธที่ 19 มิถุนายน คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมฟังสวดอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ ของ ผอ.สมรัก ภูตันวงศ์ ณ วัดคลองสายบัวจังหวัดลพบุรี

Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครูวรรณภา เงินพุ่ม เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภายใต้โครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี และภาคีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จังหวัดสระบุรี ปี 2562 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

Read more

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 62

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมลูกเสือสวนสนาม เนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีคณะผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ ร่วมเดินสวนสนามโดยพร้อมเพียงกัน

Read more

ทำบุญในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมทำบุญในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ณ วัดบ่อพระอินทร์

Read more

big cleaning day

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมทำกิจกรรม big cleaning day เพื่อให้โรงเรียนเกิดความสะอาดและสร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดให้กับนักเรียน

Read more

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การต่อการการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง และได้สภานักเรียนมาช่วยพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Read more