แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และพระอาจารย์ จากวัดสารภีให้การสนับสนุน ของรางวัลและขนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Read more

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2563 เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นักเรียนรู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

Read more

ส้วมสุขสันต์

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม big cleaning day ส้วมสุขสันต์ เพื่อให้สุขาของโรงเรียนมีความสมกับชื่อส้วมสุขสันต์

Read more

บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรม บวงสรวง พระอินทร์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดบ่อพระอินทร์ โดยมี ชาวบ้านบ่อพระอินทร์ และผู้มีจิตศรัทธาจากต่างถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม มากมาย

Read more

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำโดยผู้ใหญ่สำเนาว์ อภิพงษ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสรุปกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประจำปี 2563 การคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ เนื่องจากหมดวาระลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

Read more

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บ้านบ่อพระอินทร์ถิ่นผักหวานป่า โดยไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น ต้นกำเนิด ของชื่อ บ้านบ่อพระอินทร์ และการนำผักหวาน ผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหาร แสนอร่อย

Read more

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 63

วันพฤหัสบดีที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอปากช่อง ร่วมกับ กลุ่มลูกเสือสามัญ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา เพื่อเป็นเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา 2562 ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานและได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างโรงเรียนด้วย

Read more

พัฒนานุกูลนิทัศน์ 63

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานุกูลนิทัศน์ 63 ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ในงานมีกิจกรรมเปิดบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงผลงาน และแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เล่นเกมชิงรางวัล ออกร้านของนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก หลายโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอเข้าร่วม และนักเรียนเก่งบ่อพระอินทร์สามารถแข่งขันได้รับรางวัลหลายรายการ

Read more